» زیتون فله

 
 
 
انواع زیتون فله باغداران شمال عبارتند از :